Fabrikant sinds 1985

1. Facturatie

Al onze facturen zijn betaalbaar op onze hoofdzetel en zonder korting, op onze rekening, gemeld op de factuur. Uitgifte van handelseffecten of toekenning van betalingsmodaliteiten geven geen schuldvernieuwing. Toegestane handelseffecten blijven drager van intresten en verhogingsbeding, overeenkomstig art. 5. De wanbetaling van één factuur of handelseffect maakt alle uitgegeven effecten en facturen dadelijk opeisbaar. De ingebrekestelling vloeit reeds voort uit de wanbetaling op zich vanaf de vervaldag. Alle bijkomende kosten en die der effecten vallen lastens de debiteur. Onze agenten zijn niet gemachtigd tot incasseren.

2. Aansprakelijkheid

Indien de aansprakelijkheid valt onder de verzekeringsdekking aansprakelijkheid die Rewah heeft afgesloten, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de verzekerde bedragen opgenomen in de gerelateerde polis. Indien de aansprakelijkheid niet valt onder deze  verzekeringsdekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de kostprijs van de geleverde goederen. De aansprakelijkheid is uitgesloten voor indirecte schade.

3. Annulatie

Bij annulatie geldt een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het geannuleerde deel, onverminderd het gebeurlijk bewijs van een hogere schade.

4. protest

Op straffe van verval moet elke klacht aangetekend worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

5. Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Er is slechts eigendomsoverdracht na volledige betaling. Bij niet tijdige betaling geldt een nalatigheidsintrest van rechtswege en zonder ingebrekestelling van 10% alsook een forfaitaire  chadevergoeding van 10% op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 65 EUR. Dit geldt ook voor handelaars, onverminderd de mogelijkheid van de schuldeiser om te opteren voor de regeling zoals bepaald in de wet op bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, wet van 02 augustus 2002.

6. Bij wanbetaling

Bij wanbetaling of laattijdige betaling van één factuur worden alle andere openstaande bedragen in éénmaal opeisbaar in hoofdsom en bijhoren en kunnen alle prestaties worden geweigerd of opgeschort, ter onzer keuze,ook die welke in uitvoering zijn, zonder noodzaak aan maning of ingebrekestelling.

7. Prijzen

a. Onze opgaven van prijzen en modaliteiten zijn steeds en enkel approximatief en indicatief en verbinden nooit onze aansprakelijkheid.
b. Onze prijzen en modaliteiten zijn steeds en dagelijks aanpasbaar aan de schommelingen der leveranciersprijzen en –modaliteiten.

8. Bestellingen

a. Bestellingen zijn pas definitief aanvaard, ofwel vanaf onze schriftelijke bevestiging, ofwel stilzwijgend, door het feit van de aanvang der uitvoering door ons.
b. Gebeurlijke afwijkingen op de bestellingen of op onze opgaven kunnen geen oorzaak noch aanleiding geven tot schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de bestelling.

9. Leveringen

Alle leveringen geschieden ex-ons magazijn en reizen op kosten en risico bestemmeling, die enkel verhaal heeft op de transporteur, ter onze uitsluiting. Terugzending is enkel aanvaardbaar na akkoord en voor niet gemanipuleerde en volledige entiteiten, en na ons schriftelijk akkoord. Het risico gaat echter reeds over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

10. Geleverde materialen

De geleverde materialen blijven eigendom van de verkoper, zolang ze niet integraal betaald zijn. In geval van laattijdige betaling heeft de verkoper het recht de geleverde goederen te komen terughalen; het eventuele faillissement van de koper doet geen afbreuk aan het  recht tot terugvordering; partijen verklaren zich akkoord om onderhavig beding te aanzien als een schriftelijke clausule zoals vereist in art. 101 van de faillissementswet.

11. Voorwaarden

Huidige voorwaarden primeren die van de klant of van zijn order. Zij zijn toepasselijk zowel op niet- handelaars als op handelaars.

12. Geschillen

Alle geschillen in verband met huidige transactie behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, oordelende naar Belgisch recht, welk ook de aard van het geschil is.

13. Inhoud verkoopsvoorwaarden

Bij verschillen tussen de Engelse, Franse en Nederlandse tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden is alleen deze laatste beslissend.

14. Privacy

Verwerking van persoonsgegevens. Indien in het kader van de samenwerking tussen Rewah en haar klant of leverancier persoonsgegevens verwerkt worden, zal deze de geldende GDPR-wetgeving (Verorderning (EU) 2016/679) volgen. De manier waarop Rewah als Controller omgaat met persoonsgegevens, staat beschreven in haar Privacy Statement die te vinden is op www.rewah.com. Indien Rewah daarentegen Verwerker is van de persoonsgegevens en haar klant of leverancier de Controller is, dan zal de volledige verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de verplichtingen binnen de GDPR-wetgeving bij de Controller liggen. Rewah zal steeds binnen alle redelijkheid haar medewerking bieden aan de Controller om deze verplichtingen te voldoen.

We gebruiken cookies op deze website om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, gaat u hiermee akkoord. Meer informatie